28 листопада 2018

Про Науково-експертну раду

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2018 Київ № 3717/5

Про внесення змін до Положення
про Науково-експертну раду з
питань розвитку інфраструктури
відкритих ключів України при
Міністерстві юстиції України

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги»

НАКАЗУЮ:

  1. Унести зміни до Положення про Науково-експертну раду з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 червня 2014 року № 932/5, виклавши його у новій редакції, що додається.
  2. Цей наказ набирає чинності одночасно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Перший заступник МіністраОлена СУКМАНОВАЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
27 листопада 2018 року № 3717/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-експертну раду з питань розвитку інфраструктури відкритих
ключів України при Міністерстві юстиції України

I. Загальні положення

1. Науково-експертна рада з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України (далі – Рада) є дорадчим органом, який утворюється з компетентних представників державних органів, науковців та фахівців, розробників апаратного та програмного забезпечення, громадських організацій та об’єднань, спеціалістів у сфері відносин, що виникають у зв’язку з реформуванням законодавства у сфері електронних довірчих послуг, зокрема інфраструктури відкритих ключів.

2. Метою створення Ради є розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо створення належних умов для використання всіх можливостей інфраструктури відкритих ключів, її стандартизації, створення та удосконалення законодавства у відповідній сфері та розбудови електронних довірчих послуг з метою:

забезпечення розвитку транскордонного співробітництва та інтеграції України у світовий електронний інформаційний простір;

визнання в Україні іноземних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та кваліфікованого електронного підпису;

інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень щодо розвитку системи електронних довірчих послуг, у тому числі інфраструктури відкритих ключів;

проведення оцінки стану розвитку системи електронних довірчих послуг та сфери їх застосування за результатами аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, наданої в порядку, встановленому головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері електронних довірчих послуг;

визнання юридичної значимості отриманих кваліфікованих електронних довірчих послуг та забезпечення належної довіри фізичних та юридичних осіб до таких послуг;

використання електронного документообігу;

ефективного електронного урядування, у тому числі надання адміністративних послуг в електронному вигляді;

подальшого розвитку електронного судочинства, електронних закупівель, електронного архіву тощо.

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами й актами технічного регулювання, що регламентують питання функціонування, розвитку інфраструктури відкритих ключів та створення системи електронних довірчих послуг, та цим Положенням.

II. Основні завдання Ради

1. Вивчення проблемних питань у сфері функціонування та розвитку інфраструктури відкритих ключів та створення системи електронних довірчих послуг.

2. Надання рекомендацій щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час вжиття заходів державного регулювання щодо створення та забезпечення функціонування інфраструктури відкритих ключів і для досягнення мети, визначеної в пункті 2 розділу I цього Положення.

3. Внесення пропозицій до Міністерства юстиції України щодо вдосконалення нормативно-правових актів та актів технічного регулювання сфери використання інфраструктури відкритих ключів і надання електронних довірчих послуг для досягнення мети, визначеної в пункті 2 розділу I цього Положення.

III. Завдання Ради

1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує акти нормативно-правового та технічного регулювання інфраструктури відкритих ключів, готує пропозиції щодо їх вдосконалення;

2) вивчає й аналізує актуальні шляхи розвитку і функціонування інфраструктури відкритих ключів України та системи електронних довірчих послуг, а також проблемні питання, що виникають під час використання електронного підпису та кваліфікованого електронного підпису;

3) готує та подає Міністерству юстиції України рекомендації щодо досягнення мети, визначеної в пункті 2 розділу I цього Положення;

4) здійснює моніторинг нових практик, тенденцій та технологій щодо функціонування і розвитку інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг;

5) надає консультації щодо впровадження механізму використання електронного підпису та кваліфікованого електронного підпису, інтеграції та гармонізації сфери електронного цифрового підпису з європейським та світовим законодавством, а також отримує пропозиції, спрямовані на ефективне впровадження системи електронних довірчих послуг в усіх напрямах діяльності, попередження виникнення проблем під час здійснення суб’єктами діяльності, пов’язаної із використанням цих послуг;

6) надає пропозиції щодо налагодження співробітництва з міжнародними організаціями, іноземними уповноваженими органами з питань розвитку та функціонування інфраструктури відкритих ключів, неурядовими організаціями іноземних держав, використання передового досвіду іноземних держав;

7) проводить семінари, круглі столи, обговорення, дискусійні майданчики з питань, що стосуються законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

2. На засіданнях Ради можуть обговорюватися теоретичні питання, розглядатись та схвалюватись посібники з практичних питань організації та функціонування інфраструктури відкритих ключів.

IV. Права та обов’язки Ради

1. Рада має право:

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

проводити заходи та вирішувати питання, що належать до компетенції Ради.

2. Рада зобов’язана:

забезпечувати об’єктивність та неупередженість у прийнятті рішень;

забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стала відома під час роботи Ради, якщо доступ до неї було обмежено.

V. Склад Ради

1. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Рада створюється у складі голови Ради, не більше двох заступників голови, секретаря та членів Ради.

Заступники голови та секретар Ради обираються Радою за поданням голови.

3. До складу Ради входять представники Міністерства юстиції України, державного підприємства «Національні інформаційні системи», Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного агентства з питань електронного урядування України, Державної архівної служби України, Національного банку України, науковці та практикуючі фахівці, а також заінтересовані особи, діяльність яких пов’язана з питаннями розвитку інфраструктури відкритих ключів.

4. Персональний склад Ради формується на основі звернень суб’єктів, зазначених у пункті 3 цього розділу, їх представників до Міністерства юстиції України. Розгляд звернень проводиться на черговому засіданні Ради, на якому приймається рішення щодо включення кандидатур до її складу, за результатами якого персональний склад Ради затверджується наказом Міністерства юстиції України.

VI. Функції голови Ради

1. Голова Ради:

1) здійснює загальне керівництво Радою;

2) забезпечує організацію діяльності Ради:

скликає засідання Ради;

затверджує проект порядку денного Ради;

визначає доповідача з кожного питання проекту порядку денного засідання Ради;

3) головує на засіданнях Ради;

4) дає доручення секретареві, заступникам та членам Ради;

5) підписує документи, підготовлені Радою за результатами її роботи.

2. У разі відсутності голови Ради його обов’язки виконує визначений ним заступник голови Ради.

VII. Функції секретаря та членів Ради

1. Секретар Ради забезпечує:

підготовку матеріалів до розгляду Радою;

ведення і зберігання документації, пов’язаної з роботою Ради;

ведення та оформлення протоколу засідання Ради.

2. Члени Ради:

беруть участь у вивченні й узагальненні практики використання електронних довірчих послуг та актуальних питань розвитку і функціонування інфраструктури відкритих ключів України, а також системи електронних довірчих послуг;

за дорученням голови Ради, його заступників готують письмові рекомендації (висновки, рішення, пропозиції) з окремих питань практики використання електронних довірчих послуг та актуальних питань розвитку і функціонування інфраструктури відкритих ключів України, а також системи електронних довірчих послуг;

порушують перед головою Ради, його заступниками та іншими членами Ради питання щодо удосконалення нормативно-правового та технічного регулювання для досягнення мети, визначеної в пункті 2 розділу I цього Положення;

беруть участь в обговоренні та формуванні питань порядку денного засідання Ради; вивчають матеріали, подані на розгляд Ради;

беруть участь у прийнятті рішень Ради шляхом голосування;

ініціюють перед головою Ради питання скликання та проведення засідання Ради.

Члени Ради можуть бути залучені до участі в нарадах з питань розвитку та функціонування інфраструктури відкритих ключів України, а також системи електронних довірчих послуг, які проводяться в Міністерстві юстиції України.

Члени Ради зобов’язані брати участь у роботі Ради та бути присутніми особисто на засіданнях Ради.

VIII. Організація роботи Ради

1. Формою роботи Ради є засідання, які скликаються за потреби. Перед засіданням Ради членам Ради надсилаються в електронній формі порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

Для участі в засіданні Ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами (за згодою).

2. Дата проведення засідання Ради та порядок денний повідомляються членам Ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до засідання.

3. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

4. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради.

5. Відкриває засідання Ради головуючий (голова Ради або його заступник, призначений головою Ради на час його відсутності).

6. Розгляд питання порядку денного на засіданні Ради розпочинається з доповіді члена Ради, визначеного головою Ради, або заступника голови Ради, який виконує обов’язки голови Ради.

Член Ради, який доповідає, попередньо повинен вивчити матеріали з цього питання, що надійшли на розгляд Ради.

7. Обговорення питань і рішення, що приймаються Радою, фіксуються на засіданнях Ради за допомогою звукозаписувальної техніки. Звукозапис засідання Ради надсилається в електронній формі за запитами членів Ради. Інформація щодо результатів розгляду питань порядку денного протягом п’яти робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України в рубриці «Новини та події».

8. За результатами виконання покладених на неї завдань Рада надає висновки, пропозиції та приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

9. Діяльність Ради висвітлюється на веб-сайтах Міністерства юстиції України та центрального засвідчувального органу.

Директор Департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС