Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

17 липень 2019

Проєкт наказу Міністерства юстиції України

Міністерством юстиції України з метою визначення порядку внесення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у банківській системі України та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг при здійсненні переказу коштів (учасників платіжних систем) до Довірчого списку розроблено проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Порядку ведення Довірчого списку».Про внесення змін до Порядку ведення
Довірчого списку

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами), та з метою визначення порядку внесення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у банківській системі України та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг при здійсненні переказу коштів (учасників платіжних систем) до Довірчого списку відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»

НАКАЗУЮ:

 1. Унести до Порядку ведення Довірчого списку, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2018 року № 3373/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2018 року за № 1221/32673, такі зміни:

  1) У розділі ІІ:
  пункт 1 після слів «частинами першою – шостою» доповнити словом «, восьмою»;
  пункт 2 викласти в такій редакції:
  «2. Підставами для внесення відомостей до Довірчого списку про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, є рішення центрального засвідчувального органу (далі – ЦЗО) або подання засвідчувального центру (далі – ЗЦ) та засвідчення заявником у ЦЗО або ЗЦ чинності одного або декількох своїх відкритих ключів (окремо для кожної електронної довірчої послуги), які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
  Інформація про засвідчення заявником у ЗЦ чинності одного або декількох своїх відкритих ключів (окремо для кожної електронної довірчої послуги), які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг зазначається у поданні та направляється до ЦЗО.
  Про засвідчення одного або декількох відкритих ключів Адміністратор ІТС ЦЗО протягом трьох календарних днів повідомляє ЦЗО в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи Адміністратора ІТС ЦЗО.».

  2) У пункті 4 розділу ІІІ:
  після першого абзацу доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
  «У разі закінчення терміну дії або скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг до ЦЗО подається заява про внесення змін до Довірчого списку для зміни статусу відповідної зазначеному сертифікату кваліфікованої електронної довірчої послуги.»;
  у звʼязку з цим абзац другий вважати третім;
  третій абзац після слова «використовуватиметься» доповнити словом «/використовувався».

  3) Доповнити новим розділом ІІІ1 такого змісту:
  «ІІІ1 Внесення відомостей (змін) до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру
  1. ЗЦ протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення відомостей про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться до Довірчого списку або отримання від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг заяви про внесення змін до Довірчого списку, надсилає до ЦЗО подання (далі – подання ЗЦ), яке включає:
  повідомлення про прийняте рішення;
  відомості про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, включаючи інформацію про відповідність порядку надання зазначеної кваліфікованої електронної довірчої послуги Вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України;
  кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані ЗЦ, які заявник/кваліфікований надавач електронних довірчих послуг буде використовувати для надання відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг (у разі внесення до Довірчого списку відомостей про заявника або якщо зміни відомостей про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, пов’язані з формуванням нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів).
  2. У разі закінчення терміну дії або скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, сформованого ЗЦ, до ЦЗО подається відповідне подання ЗЦ про внесення змін до Довірчого списку для зміни статусу відповідної зазначеному сертифікату кваліфікованої електронної довірчої послуги.
  3. ЦЗО після реєстрації подання ЗЦ надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО копію подання ЗЦ.
  4. Після отримання від ЦЗО копії подання ЗЦ Адміністратор ІТС ЦЗО не пізніше наступного робочого дня вносить до Довірчого списку відомості про заявника/кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, разом із сформованими сертифікатами відповідно до схеми Довірчого списку, визначеної Обов’язковими вимогами до довірчого списку, затвердженими Постановою.
  5. Відомості про вищезазначені кваліфіковані електронні довірчі послуги вносяться Адміністратором ІТС ЦЗО відповідно до підпункту 10 пункту 2 розділу V цього Порядку.
  6. Адміністратор ІТС ЦЗО того самого дня в електронній формі інформує ЦЗО та ЗЦ про внесення відомостей/змін до Довірчого списку.
  7. ЗЦ на підставі прийнятого рішення про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку не пізніше як за один робочий день до дати припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг надсилає до ЦЗО подання про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку.
  8. ЦЗО надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО копію подання ЗЦ про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку.
  9. Після отримання копії подання ЗЦ про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку Адміністратор ІТС ЦЗО не пізніше наступного робочого дня вносить до Довірчого списку відповідні зміни та в електронній формі інформує про це ЦЗО та ЗЦ.».

  2) У пункті 2 розділу V:
  у підпункті 7 слова «кваліфікованих надавачів» замінити словами «кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг»;
  після підпункту 9 доповнити новим підпунктом такого змісту:
  «10) для ідентифікації кваліфікованих електронних довірчих послуг, відомості про які внесені до Довірчого списку на підставі рішення ЗЦ, у Довірчому списку використовується наступні поля:
  Scheme service definition URI відповідно до пункту 5.5.6 ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 «Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки» (ETSI TS 119 612:2016, IDT), в якому містяться наступні гіперпосилання на інформаційні веб-сторінки на офіційному веб-сайті ЦЗО, де містяться посилання на нормативно-правові акти, вимогами яких керується кваліфікований надавач електронних довірчих послуг для надання даної кваліфікованої електронної довірчої послуги: https://czo.gov.ua/nbulegislationua – українською мовою та https://czo.gov.ua/nbulegislationen – англійською мовою;
  additionalServiceInformation Extention відповідно до пункту 5.5.9.4 ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 «Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки» (ETSI TS 119 612:2016, IDT), у якому міститься ознака відповідності порядку надання зазначеної кваліфікованої електронної довірчої послуги Вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, затвердженим в установленому порядку Національним банком України, у вигляді гіперпосилання https://czo.gov.ua/bankingandpayment.».

  3) У тексті Порядку слова «кваліфікованих довірчих послуг», «кваліфікованих послуг» замінити словами «кваліфікованих електронних довірчих послуг».

 2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

МіністрПавло ПЕТРЕНКО